Blog header image
Astro Blog

Gemeentebelasting in Belgie: Alles wat je moet weten

Gemeentebelasting in België verwijst naar een reeks belastingen die op lokaal niveau worden geheven door de verschillende gemeenten in het land. Deze blog legt uit wat gemeentebelasting is en hoeveel gemeentebelasting je betaalt in jouw gemeente.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Wat is gemeentebelasting?

Gemeentebelasting in België verwijst naar een reeks belastingen die op lokaal niveau worden geheven door de verschillende gemeenten in het land. Het idee achter deze belastingen is om te zorgen voor voldoende middelen om lokale voorzieningen en diensten te financieren die direct ten goede komen aan de inwoners van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de financiering van openbare scholen, straatonderhoud, afvalverwijdering, lokale politie- en brandweerdiensten, en andere openbare diensten.

Gemeentebelasting in België verwijst naar een reeks belastingen die op lokaal niveau worden geheven door de verschillende gemeenten in het land.

De specifieke soorten en tarieven van gemeentebelastingen kunnen per gemeente variëren, afhankelijk van de behoeften en het beleid van elke individuele gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om belasting op onroerende goederen, belasting op economische activiteiten, of milieuheffingen. De inkomsten uit deze belastingen zijn essentieel voor het effectieve beheer van de gemeentelijke overheid en het onderhoud van een hoge levensstandaard voor de bewoners.

Hoewel deze belastingen noodzakelijk zijn voor het functioneren van lokale overheden, kunnen ze soms ook controversieel zijn, vooral als inwoners het gevoel hebben dat ze onevenredig hoog zijn of als de opbrengsten niet effectief worden besteed. Daarom is het belangrijk dat gemeentebelastingen op een eerlijke, transparante en verantwoorde manier worden geïnd en besteed.

Welke soorten gemeentebelasting zijn er?

België kent drie soorten gemeentebelasting:

 • Aanvullende gemeentebelasting
 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing
 • Lokale belastingen
België kent drie soorten gemeentebelasting: Aanvullende gemeentebelasting, opcentiemen op de onroerende voorheffing en lokale belastingen.

Aanvullende gemeentebelasting

Aanvullende gemeentebelasting is een vorm van belasting in België die wordt geheven bovenop de personenbelasting. Ze staat ook bekend als de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Deze basisbelasting betaal je aan de federale overheid.

Meestal verwijst de term gemeentebelasting dus naar het percentage bovenop de basisbelasting die je moet betalen. Dit percentage varieert van gemeente tot gemeente en wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Aanvullende gemeentebelasting is een vorm van belasting in België die wordt geheven als een percentage bovenop de personenbelasting.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Een tweede vorm van gemeentebelasting zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De opcentiemen zijn ook een belasting op een belasting, in dit geval de onroerende voorheffing.

De onroerende voorheffing is een belasting op het regionaal niveau, die wordt geheven op basis van het kadastraal inkomen van onroerende eigendommen, zoals grond, huizen, gebouwen en bepaalde bedrijfsapparatuur.

Op deze regionale basisbelasting voegen zowel gemeenten als provincies hun eigen toeslag toe, de zogenaamde opcentiemen. De inning van deze belasting, inclusief de opcentiemen, wordt uitgevoerd door de Vlaamse Belastingdienst, die vervolgens het verzamelde bedrag verdeelt en doorgeeft aan de provincies en gemeenten.

Er zijn echter enkele uitzonderingen. Onroerend goed dat in bezit is van de federale overheid of van internationale organisaties is vaak vrijgesteld van de onroerende voorheffing, waardoor gemeenten hierop geen opcentiemen kunnen heffen. Om dit te compenseren, ontvangen ze een financiële tegemoetkoming van de federale overheid, een bedrag dat bekend staat als "De dode hand".

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn ook een belasting op een belasting, in dit geval de onroerende voorheffing.

Lokale belastingen

Een laatste vorm van belasting die gemeenten kunnen heffen zijn de lokale belastingen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om op eigen gezag lokale belastingen op te leggen, zolang deze niet in strijd zijn met de wet of het algemeen belang. Deze lokale belastingen zijn afgestemd op de specifieke situatie van elke gemeente en worden ook door de gemeente zelf geïnd.

Bij lokale belastingen bepaalt de gemeenteraad alle elementen van het belastingreglement: het belastbaar voorwerp, de berekeningsmethode, de identificatie van de belastingplichtige, eventuele vrijstellingen en verminderingen. De vaststelling, inning en geschillenbeslechting van deze belastingen zijn geregeld door het decreet van 30 mei 2008.

Er zijn talloze verschillende soorten lokale belastingen en er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Voorbeelden van lokale belastingen zijn verblijfsbelasting, belastingen op nachtwinkels, huisvuil, afgifte van administratieve documenten, markten, kermissen, reclamedrukwerk, en nog veel meer.

In het tweede deel van deze blog gaan we dieper in op de aanvullende gemeentebelasting.

Hoe bereken je de aanvullende gemeentebelasting?

Hieronder geven we een voorbeeld van hoe je de aanvullende gemeentebelasting berekent.

Uitgangspunt

 • Je woont in een gemeente met een aanvullend belastingtarief van 7%.
 • Je hebt een belastbaar inkomen van 2500 euro per maand (30.000 euro per jaar).
 • Je gemiddelde tarief in de personenbelasting bedraagt 40%.

Stap 1: Je basis personenbelasting: Deze bedraagt 12.000 euro. Namelijk 40% van 30.000 euro.

Stap 2: Je gemeentebelasting: Deze bedraagt 840 euro. Namelijk 7% van 12.000 euro.

Stap 3: Je totale belasting: Deze bedraagt 12.840 euro. Namelijk de optelsom van je basis personenbelasting en je gemeentebelasting.

Hoe wordt de aanvullende gemeentebelasting geïnd?

De aanvullende gemeentebelasting wordt in België samen met de personenbelasting geïnd. Dat wil zeggen, als belastingbetaler betaal je het totale bedrag (personenbelasting plus de aanvullende gemeentebelasting) in één betaling aan de federale overheid. Dat gebeurt in je jaarlijkse belastingaangifte.

De federale overheid verzamelt deze belastingen en verdeelt vervolgens het deel van de aanvullende gemeentebelasting naar de respectievelijke gemeenten op basis van de belastingtarieven die door de gemeenteraden zijn vastgesteld. Dit systeem zorgt voor een efficiënte inning van de belastingen, omdat belastingbetalers slechts één betaling hoeven te doen in plaats van aparte betalingen aan zowel de federale als de lokale overheid. 

De aanvullende belasting wordt samen met je personenbelasting geïnd door de federale overheid.

Wie betaalt de aanvullende gemeentebelasting?

In het algemeen kan je stellen dat iedere  persoon die in België personenbelasting betaalt, ook aanvullende gemeentebelasting zal betalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor volgende personen:

 • Werknemers
 • Ambtenaren
 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep
 • Bedrijfsleiders
 • Gepensioneerden met belastbaar inkomen
In het algemeen kan je stellen dat iedere  persoon die in België personenbelasting betaalt, ook aanvullende gemeentebelasting zal betalen.

Wat zijn de tarieven van de aanvullende gemeentebelasting?

De tarieven van de aanvullende gemeentebelasting in België, variëren van gemeente tot gemeente. Elke gemeente bepaalt zelf het percentage dat zij aanvullend heffen op de nationale personenbelasting.

De tarieven verschillen van gemeente tot gemeente. Een overzicht per gemeente kan je hier vinden.

De tarieven kunnen variëren tussen ongeveer 0% en 9%, afhankelijk van de gemeente. Sommige gemeenten kunnen beslissen om geen aanvullende gemeentebelasting te heffen, terwijl anderen een hoger tarief kunnen instellen om meer inkomsten te genereren voor lokale diensten en projecten. Het gemiddelde tarief in België ligt doorgaans rond de 7%.

Het exacte tarief dat van toepassing is, is te vinden in het belastingreglement van de betreffende gemeente. Ben je benieuwd naar het belastingtarief in jouw gemeente dan kan je hier een overzicht terugvinden.

Cookies!
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat belangrijke functionaliteiten waaronder analyse, targeting en personalisatie werken. Je kunt je voorkeuren veranderen of de standaardinstellingen accepteren. Lees hier meer over ons Cookie beleid.